Dokumenty dla klienta

Reklamacje i zwroty

Reklamacje Zgodnie z prawem konsumenckim towary sprzedawane droga elektroniczną objęte są 2-letnią gwarancją. W tym okresie Klientowi przysługuje prawo reklamacji towaru. UWAGA! Brak potwierdzenia zakupu (paragon, faktura) wyklucza możliwość reklamacji. Reklamacja krok po kroku:
1. Zapakuj produkty wraz z dokładnie wypełnionym formularzem i dowodem zakupu.
2. Koszty wysyłki ponosi kupujący (Klient). Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt przesyłki zostanie zwrócony klientowi.
3. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt SWEET KISS nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
Wyślij przesyłkę na adres: SWEET KISS al. Wojska Polskiego 50  70-475 Szczecin z dopiskiem “Reklamacja” W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel.+48 533 965 219lub drogą mailową: ? Klient ma możliwość wybrania preferowanej formy reklamacji. Możliwe są: naprawa produktu, zwrot pieniędzy oraz wymiana na nowy. Zwrotu wpłaty dokonujemy w ciągu 14 dni od daty przyjęcia reklamacji. Forma zwrotu będzie taka sama jak forma dokonanej przez Państwa płatności. Z uwagi na unikatowy charakter wielu wyrobów może zaistnieć sytuacja, iż nie będziemy w stanie wymienić reklamowanego produktu na nowy. W tym przypadku nastąpi zwrot środków.
________________________________________
W kwestii zwrotu najpierw konieczny jest kontakt mailowy!

Regulamin

I. Definicje W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:
1. k.c. ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks cywilny;
2. Klient ? konsument nabywający Produkty marki SWEETKISS w sklepie internetowym SWEETKISS.PL;
3. SWEETKISS Aleksandra Szymczak z siedzibą ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 21/8, 70-303 Szczecin REGON 320987872

, NIP 955 209 26 77;
4. Regulamin ? niniejszy regulamin;
5. Sklep SWEETKISS.PL ? sklep internetowy prowadzony przez SWEETKISS;
6. Umowa sprzedaży ? umowa zawierana przez Klienta z SWEETKISS, do której stosuje się ustawę z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsumenta.
________________________________________
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu SWEETKISS.PL – określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu SWEETKISS.PL, zasady składania zamówień w sklepie SWEETKISS.PL oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.
2. Sklep SWEETKISS.PL prowadzony jest przez SWEETKISS i umożliwia nabywanie Produktów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.SWEETKISS.PL.
3. Informacje o produktach w sklepie SWEETKISS.PL, w tym m.in. opisy oraz ceny Produktów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
4. Obecność Produktu w sklepie internetowym SWEETKISS.PL nie oznacza dostępności komponentów niezbędnych do wytworzenia Produktu i możliwości realizacji zamówienia.
5. Produkty w Sklepie SWEETKISS.PL są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Produktów, ich cen, materiałów z których są wykonane, itp.
6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.
________________________________________
III. Zasady korzystania ze sklepu SWEETKISS
1. Sklep SWEETKISS.PL umożliwia nabywanie oferowanych w nim Produktów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a SWEETKISS.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej dowodu zakupu (faktura VAT), wygenerowanego z elektronicznego systemu SWEETKISS.PL lub poprzez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej specyfikacji nabywanych Towarów.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu SWEETKISS.PL jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
5. Klient Sklepu SWEETKISS.PL, zobowiązany jest do: – Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa; – Korzystania ze Sklepu SWEETKISS.PL w sposób niezakłócający jego funkcjonowania; – Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu SWEETKISS.PL niezamówionej informacji handlowej; – Korzystania ze Sklepu SWEETKISS.PL w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu SWEETKISS.PL; – Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu SWEETKISS.PL do użytku własnego; – Korzystania ze Sklepu SWEETKISS.PL w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
________________________________________
IV. Zawarcie Umowy sprzedaży
1. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu SWEETKISS.PL.
2. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem przerw technicznych koniecznych dla sprawnego działania systemu.
3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zapłata przez Klienta za zamówione Produkty. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu SWEETKISS.PL (tzw. zakupy bez rejestracji).
5. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu SWEETKISS.PL danych Klienta niezbędnych do dostawy Produktu Klientowi oraz systemowego wygenerowania faktury VAT.
6. SWEETKISS nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Produktu lub realizacji zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych od SWEETKISS, w tym szczególnie z powodu błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami, jednakże SWEETKISS jest zwolniony od odpowiedzialności ? także względem konsumenta ? jeśli niedostarczenie Produktu / opóźnienie w dostarczeniu Produktu jest następstwem błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty Sklepu SWEETKISS.PL, ich kolorystyki, podania indywidualnych rozmiarów Klienta oraz ilości poprzez dodanie ich do ?Koszyka?.
8. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem ?Kupuję i płacę? Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Produktów oraz wystawienia faktury VAT.
9. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem ?Kupuję i płacę?) stanowi ofertę Klienta złożoną SWEETKISS w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu SWEETKISS.PL oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep SWEETKISS.PL oferty nabycia Produktów przez Klienta.
11. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. ?Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji?) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.
12. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
13. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od SWEETKISS potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z SWEETKISS za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować SWEETKISS o rezygnacji z zamówienia.
14. Sklep SWEETKISS.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24.pl lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.
________________________________________
V. Dostawa i odbiór
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie SWEETKISS.PL, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika SWEETKISS za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską i DPD. Opłaty za dostawę Produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy dla dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
3. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. O maksymalnym terminie realizacji zamówienia SWEETKISS informuje na stronie danego Produktu. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zapłata przez Klienta za zamówione Produkty.
4. W przypadku braku w magazynie niektórych komponentów niezbędnych do wytworzenia Produktu (np. wybrany rodzaj / kolor materiału, itp.) Klient otrzymuje od SWEETKISS informację (na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym) o dostępności i terminach realizacji Produktu. W takiej sytuacji klient może: – Zrezygnować z realizacji zamówienia – Wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia
W przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, SWEETKISS może anulować zamówienie Klienta w całości, informując o tym Klienta, co doprowadzi do rozwiązania umowy.
________________________________________
VI. Sprzedaż, ceny i metody płatności
1. Cena danego Produktu podawana jest na stronie internetowej sklepu SWEETKISS.PL. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie SWEETKISS.PL, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .
2. Ceny Produktów w sklepie SWEETKISS.PL są cenami brutto i podawane są w złotych polskich, przy czym klient ma możliwość zmiany waluty na dolar amerykański (USD) albo EURO, dostosowując ustawienia na stronie sklepu SWEETKISS.PL
3. Sposób zapłaty za Produkty wybierany jest przez Klienta. SWEETKISS umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym lub kartą kredytową / debetową, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24.pl oraz PayPal przed dostawą. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez sklep SWEETKISS.PL potwierdzenia z systemu płatniczego Przelewy 24 lub PayPal o poprawnym wykonaniu płatności.
4. SWEETKISS zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w sklepie SWEETKISS.PL, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu SWEETKISS.PL bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych w sklepie SWEETKISS.PL przed dokonaniem ww. zmian.
________________________________________
VII. Karty podarunkowe
1. SWEETKISS oferuje swoim Klientom możliwość nabycia Produktów przy użyciu specjalnych kart podarunkowych, kupionych w sklepie SWEETKISS.PL lub otrzymanych od SWEETKISS w prezencie.
2. Karta podarunkowa na życzenie Klienta może zostać wysłana wraz z dedykacją na wskazany adres.
3. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana przez Klienta osobiście, jak i przekazana dowolnej osobie. SWEETKISS nie weryfikuje tożsamości osoby korzystającej z karty podarunkowej w sklepie SWEETKISS.PL. Jedynym warunkiem skorzystania z karty jest podanie w trakcie składania zamówienia informacji znajdujących się na karcie.
4. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana w ciągu roku od jej nabycia. Zwrot wartości karty podarunkowej może zostać dokonany jedynie na rzecz osoby, która ją nabyła w ciągu 14 dni.
5. Niewykorzystane środki pieniężne, pozostałe na karcie prezentowej po dokonaniu pierwszego zakupu przy użyciu karty, zostaną doliczone do wirtualnego konta Klienta w sklepie SWEETKISS.PL, z którego środki zostaną pobrane przy kolejnej transakcji. Klient jest uprawniony do wykorzystania środków pieniężnych znajdujących się na wirtualnym koncie w ciągu roku od nabycia karty.
6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży zgodnie z pkt VIII ust. 6 poniżej, zwrot ceny Produktu, nabytego przy wykorzystaniu karty podarunkowej, dokonywany jest na wirtualne konto Klienta w sklepie SWEETKISS.PL.
________________________________________
VIII. Gwarancja, reklamacje i zwroty

1.SWEETKISS jako sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad i odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221c. za wady Produktu nabytego przez Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego w brzmieniu zmienionym ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
2. Każdy Produkt kupiony w sklepie SWEETKISS.PL może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z umową. Produkt może być reklamowany jeżeli nie odpowiada złożonemu przez Klienta zamówieniu lub jest nienależycie wykonany.
3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza ?Reklamacja? (dostępnego na stronie SWEETKISS.PL) oraz odesłanie Produktu wraz z ww. formularzem oraz dowodem zakupu na adres: ?SWEETKISS Aleksandra Szymczak z siedzibą ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 21/8, 70-303 Szczecin. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt SWEETKISS nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, w wyniku konserwacji niezgodnej z instrukcją dostępną na metce każdego Produktu oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, uszkodzeń mechanicznych, wypadków losowych oraz naturalnego zużycia.
5. SWEETKISS nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktu i prawo do odstąpienia nie obowiązuje, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone kurierowi przy odbiorze przesyłki.
6. Reklamowany Produkt musi być czysty, suchy, pozbawiony zapachów i higienicznie bezpieczny. Niespełnienie wymienionych warunków bezpieczeństwa higienicznego może być powodem niemożności rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.
7. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (tj. kolorystyka, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.
8. Składając reklamację Klient wedle swojego uznania może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że SWEETKISS zaproponuje naprawę Produktu albo wymianę na nowy, wolny od wad. Ponadto zamiast zaproponowanego przez SWEETKISS usunięcia wady, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany, jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby od SWEETKISS.PL nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna.
9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep SWEETKISS.PL przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i formularzem ?Reklamacja?. W przypadku uznania reklamacji, gdy sposób jej uwzględnienia, zaproponowany przez Klienta będzie niemożliwy albo wymagałby od SWEETKISS.PL nadmiernych kosztów, SWEETKISS.PL zaproponuje inny sposób, o którym mowa powyżej. W zależności od sposobu uwzględnienia reklamacji, SWEETKISS wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład materiału), SWEETKISS zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Produktu lub obniży cenę.
10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Po otrzymaniu opinii o niezasadności reklamacji Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1219)
________________________________________
IX. Newsletter
1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach i nowościach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez SWEETKISS treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. ?checkbox?) w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na: – gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez SWEETKISS dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, – otrzymywanie od SWEETKISS informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. – SWEETKISS, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. – Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail. – Usunięcie adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy adresowej SWEETKISS
________________________________________
X. Pozostałe
1. Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu SWEETKISS.PL jest ?SWEETKISS Aleksandra Szymczak z siedzibą w Mierzyn, adres: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 21/8, 70-303 Szczecin, nip 955 209 26 77
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie SWEETKISS.PL są przetwarzane przez SWEETKISS wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu SWEETKISS.PL, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu SWEETKISS.PL zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Produktów oferowanych przez sklep SWEETKISS.PL.
4. Do Umowy sprzedaży Produktów w sklepie SWEETKISS.PL stosuje się prawo polskie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu SWEETKISS.PL.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
7. SWEETKISS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu SWEETKISS.PL. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu SWEETKISS.PL.
8. SWEETKISS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Produktów w ofercie sklepu SWEETKISS.PL w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu SWEETKISS.PL, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu SWEETKISS.PL, jak również ich modyfikacji.
9. SWEETKISS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu SWEETKISS.PL, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. SWEETKISS nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu SWEETKISS.PL spowodowane awarią sieci Internet.
10. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu SWEETKISS powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu SWEETKISS.PL.
11. SWEETKISS informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie SWEETKISS.PL są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu SWEETKISS.PL

Płatność i wysyłka

Płatności NUMER KONTA BANKOWEGO: 35 1140 2004 0000 3002 7911 4032 BANK: MBANK S.A. KOD SWIFT: BREXPLPWMBK Dla Klientów w Polsce akceptujemy następujące formy płatności: Dla klientów zagranicznych akceptujemy następujące formy płatności: SWEETKISS nie pobiera żadnych dodatkowych opłat w zależności od wybranej formy płatności. Bezpieczeństwo jest jednym z naszych absolutnych priorytetów. Na każdym etapie działań przywiązujemy ogromną wagę do ochrony danych osobowych. Posiadamy najwyższej jakości rozwiązania technologiczne i zabezpieczenia systemowe. Ponadto zespół specjalistów na bieżąco monitoruje system tak, by wszelkie operacje przebiegały bez zarzutu.
________________________________________
Wysyłka Przesyłki krajowe Z uwagi na chęć zapewnienia naszym Klientom jak najwyższej jakości usług, nasze produkty wysyłane są jedynie przesyłką kurierską DPD. Ze względu na jakość sprzedawanych towarów oraz filozofię marki SWEETKISS pragniemy, aby Klient otrzymując od nas przesyłkę, czuł się wyjątkowo, dlatego każdy zakupiony towar pakujemy w eleganckie i ekologiczne opakowania. Dokładamy wszelkich starań, aby Klient ponosił możliwie najmniejsze koszty przesyłki, dlatego w trakcie składania zamówienia system automatycznie wybierze najtańszą opcję wysyłki. Firma DPD dostarcza przesyłki na terenie Polski w ciągu 2 dni roboczych. Przesyłki zagraniczne Przesyłki zagraniczne wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD. Opłaty celne przy odbiorze przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej naliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju do którego nadawana jest przesyłka i ich wysokość nie jest zależna od sklepu SWEETKISS.PL Czas dostawy poprzez Pocztę Polską na terenie Europy wynosi około 14 dni, poza Europą około 21 dni. Firma DPD dostarcza przesyłki poza terytorium Polski w terminie od 3 do 5 dni roboczych.

Polityka Prywatności

Warunki korzystania ze sklepu internetowego SWEET KISS.PL
1. Celem Polityki Prywatności jest zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas korzystania ze sklepu SWEET KISS.PL, prowadzonego pod adresem www.SWEET KISS.pl przez ?SWEET KISS Aleksandra Szymczak? z siedzibą w Szymczak ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 21/8, 70-303 Szczecin, REGON 811802565, NIP 955 140 79 08. Odwiedzanie serwisu oraz składanie zamówień za jego pośrednictwem jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności przez Klienta.
2. Sklep SWEET KISS.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do postanowień Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie, przy czym Klienta obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w chwili korzystania z serwisu. Powyższe zastrzeżenie nie uchybia priorytetowej zasadzie sklepu SWEET KISS.PL, zgodnie z którą SWEET KISS nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klienta, chyba że jest do tego zobowiązana przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, na żądanie uprawnionych organów.
________________________________________
Dane osobowe
1. Klient nie udostępnia swoich danych osobowych do chwili złożenia pierwszego zamówienia w sklepie SWEET KISS.PL, rozpoczęcia subskrypcji elektronicznego newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. Do tego momentu, w celach statystycznych, gromadzone są dane z logów serwera, w szczególności IP komputera Klienta, data i czas odwiedzin oraz oglądane produkty.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta w sklepie SWEET KISS.PL oraz rejestracja w serwisie wymagają wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Klienta służą SWEET KISS jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (faktura VAT) oraz wysyłki Produktów. W tym samym celu SWEET KISS ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, którzy współpracują z SWEET KISS przy realizacji zamówień.
3. Warunkiem wysyłania przez SWEET KISS informacji handlowej jest zgoda Klienta. Zgoda udzielana jest niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i może zostać w każdym momencie cofnięta.
4. Każdy Klient, który udostępni SWEET KISS swoje dane osobowe ma nieograniczoną możliwość wglądu do nich, ich edycji oraz usuwania.
________________________________________
Realizacja zamówień w sklepie SWEET KISS
1. Zamówienie złożone w sklepie SWEET KISS.PL zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:
o – Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
o – NIP firmy (jeśli konieczny);
o – Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury;
o – Adres poczty elektronicznej;
o – Numer telefonu.
Dane te są niezbędne do prawidłowego przebiegu transakcji oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze Klienta. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia.
2. SWEET KISS zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz kontaktowania się z nim telefonicznie w sprawach związanych z realizowanym zamówieniem.
________________________________________
Newslettery
1. Podczas rejestracji konta w sklepie SWEET KISS.PL lub w późniejszym terminie, korzystając z właściwych funkcjonalności serwisu, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpłatnych newsletterów, dotyczących nowości, promocji, wyprzedaży, konkursów, kolekcji, wydarzeń oraz innych informacji związanych z działalnością sklepu SWEET KISS.PL
2. Klient może zrezygnować z newslettera w każdej chwili. Warunkiem złożenia rezygnacji jest wybranie opcji “Ustawienie newslettera”, znajdującej się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej, a następnie wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w odpowiednim polu. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie SWEET KISS.PL.
3. SWEET KISS zastrzega sobie prawo do:
o – przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);
o – chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
o – zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Klienta;
o – usunięcia konta w serwisie, jeżeli Klient naruszył Regulamin sklepu SWEET KISS.PL lub Politykę Prywatności.
________________________________________
Pliki COOKIES Nasz serwis używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej, Klient wyraża zgodę na Politykę Prywatności sklepu SWEET KISS.PL. Pliki cookies wykorzystywane są przez SWEET KISS wyłącznie w celu tworzenia statystyk oraz administrowania serwisem, i nie są wykorzystywane do celów reklamowych ani przekazywane osobom trzecich.
1. Termin ?plik cookie? używany poniżej, dotyczy plików cookies i innych podobnych narzędzi, opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. oraz w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na komputerze Klienta lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania z serwisów internetowych. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania sklepu SWEET KISS.PL. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
o – utrzymanie sesji użytkownika;
o – zapisanie stanu sesji użytkownika;
o – umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
o – zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
3. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z serwisu SWEET KISS, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: – przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu; – zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy; – przywrócenie sesji użytkownika; – zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie; – sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo; – wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym; – oznaczenie klientów przypisanych do danego partnera w programie partnerskim;
4. SWEET KISS wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych, dotyczących sposobu korzystania z serwisu.
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient sklepu SWEET KISS.PL może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w sekcji ?Pomoc? w menu przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenie stosowania plików cookies przez Klienta może wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu SWEET KISS.PL.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w dziale ?Kontakt?.